Disclaimer

Wij streven naar volledigheid en juistheid, maar ervaren geen aansprakelijkheid als dat niet zo is. Gebruik van onze content mag alleen na onze toestemming.”

Disclaimer voor www.caringcommunities.nl

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Caring Communities is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te (her)gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Caring Communities.

Geen garantie op juistheid

Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met Caring Communities te mogen claimen of te veronderstellen.

Caring Communities streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Caring Communities aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan staat de meest recente versie van de disclaimer van www.caringcommunities.nl op deze pagina.