Over ons

Wij willen met onze woonvoorzieningen inspelen op de behoeften van bewoners en naastbetrokkenen. Wij doen dat vrijwillig omdat wij dit zo belangrijk vinden.

Initiatiefnemer van Caring Communities is de Stichting Woonvoorzieningen Ambulant Plus (StiWAP). Na een aanloop van meerdere jaren is deze stichting opgericht in 2020. De stichting heeft als doel het realiseren van woonvoorzieningen in zelfbeheer ten behoeve van mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA). Deze mensen moeten zijn geïndiceerd voor zorg op basis van vigerende wet- en regelgeving. De stichting heeft geen winstoogmerk en de Raad van Toezicht en de bestuurder ontvangen geen bezoldiging.

De wens tot het ontwikkelen van dit soort woonvoorzieningen komt voort uit de behoefte tot een alternatief naast de geïnstitutionaliseerde woonvoorzieningen. Een alternatief waarbij wordt ingespeeld op de behoeften van bewoners en naastbetrokkenen. En waarbij is gestart vanuit familie, overige betrokkenen en betrokkenheid bij de doelgroep. Bijkomend voordeel is dat hiermee invulling wordt gegeven aan een gat in de zorgmarkt, gebruik makend van de kansen die de ambulantisering biedt.

Missie

Caring Communities zijn woonvoorzieningen in zelfbeheer bij naastbetrokkenen en mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening. Zij vormen een overbrugging tussen een geïnstitutionaliseerde woonvoorziening en volledig zelfstandig wonen met betere zorg voor lagere kosten. Centraal staat het wonen in een community waarbij herstel en autonomie voorop staan.

Visie

In de toekomst kunnen mensen met een EPA en hun naastbetrokkenen in heel Nederland kiezen voor een Caring Community, naast het reguliere aanbod van woonvoorzieningen.

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan.

RvT en RvB

Sinds de oprichting van de stichting bestaat de (onbezoldigde) Raad van Toezicht uit:

  • Elsbeth de Ruijter, voorzitter RvT. “Ieder mens verdient een volwaardige plek in onze samenleving. Een fijne plek om te wonen op een manier die goed past helpt daarbij”. Vanuit haar rol als voorzitter van de RvT levert Elsbeth graag een bijdrage aan de Caring Communities. In het dagelijks werk is Elsbeth lid van de Raad van Bestuur van GGZ NHN en psychiater en voorzitter van het bestuur van Phrenos en FACT Nederland.
  • René van Zijl, vicevoorzitter RvT. In het dagelijks werk is René algemeen manager bij Altrecht. In de periode 2016 t/m 2019 is hij onder andere als projectleider betrokken geweest bij de woonvoorziening in zelfbeheer de Kraaipan Oase. Zijn ervaringen en expertise binnen deze projecten zet hij ook in binnen Caring Communities.
  • Bart Overbeeke, lid RvT. Vanuit deze positie bewaakt Bart het belang van de toekomstige bewoners, van huisvesting en community vorming tot de te ontvangen toekomstige zorg. In het dagelijks werk is Bart community coördinator van de Kraaipan Oase en de Staalman Oase en vicevoorzitter van de Sectorale Cliëntenraad GGZ van Cordaan.

Bestuurder en initiatiefnemer van Caring Communities is Mirjam van Dootingh. Zij doet dit ook onbezoldigd en vanuit de overtuiging dat deze vorm van woonvoorzieningen voor deze doelgroep de meest plezierige plekken zijn om te wonen. Deze ervaring heeft zij opgedaan als (eveneens onbezoldigd) voorzitter van de Stichting Kraaipan Oase, waaraan zij sinds een kleine tien jaar verbonden is.

Daarnaast ontwikkelt zij (ook onbezoldigd) een dagbestedingsvoorziening, eveneens in zelfbeheer, op een tuinpark in Amsterdam. Deze voorziening is voor mensen met een EPA die op een hoog intellectueel niveau functioneren. De ervaring leert dat daar een grote vraag naar is.

In het dagelijks werk is zij o.a. familie-ervaringsdeskundige en adviseur familiebeleid voor GGZ inGeest.

Voor een volledig profiel van eerste twee leden van de RvT en de bestuurder zie hun LinkedIn. Waar nodig wordt de expertise van de RvT ook in uitvoerende zin ingezet.