Privacyverklaring

Caring communities gaat zorgvuldig om met alle privacygevoelige gegevens. Privacygevoelige gegevens worden niet langer bewaard dan echt nodig is

Vanaf 25 mei 2018 worden alle persoonsgegevens beschermd door de AVG: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Deze wet is vastgesteld door de Europese commissie en geldt
voor inwoners van alle Europese landen.

Caring Communities mag volgens de AVG alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk
geldige reden voor is, en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor
dát doel gebruiken. Caring Communities heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om
zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Elke betrokkene van Caring Communities speelt
hierbij een belangrijke rol.

Caring Communities belooft als professionele organisatie zorgvuldig en verantwoord om te gaan met
de persoonlijke gegevens van alle betrokkenen: bewoners, naastbetrokkenen, medewerkers,
vrijwilligers en stagiaires. Een zorgvuldig privacy-beleid, dat gedetailleerd beschrijft hoe Caring
Communities met deze gegevens omgaat, vormt hiervoor de basis.

Deze privacyverklaring dient als uitgangspunt voor de manier waarop wij met persoonsgegevens
omgaan.

De privacyverklaring is samengevat in tien stellingen:

 • Caring Communities verwerkt persoonsgegevens voor het uitoefenen van haar statutaire taken
  en dienstverlening.
 • Caring Communities verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daar een wettelijke grondslag
  voor bestaat.
 • Caring Communities stelt vooraf de doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens vast,
  en gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan is vastgesteld.
 • Caring Communities neemt de privacy van alle betrokkenen serieus.
 • Bij de verwerking van alle persoonsgegevens worden voldoende maatregelen genomen om deze
  te beschermen, zowel technisch als organisatorisch.
 • Caring Communities beoordeelt per verwerking de risico’s van het gebruik van
  persoonsgegevens, en neemt hierbij de geldende wet- en regelgeving in acht.
 • Caring Communities stelt voor alle persoonsgegevens die gebruikt worden bewaartermijnen vast,
  en bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig. Caring Communities houdt zich hierbij aan
  alle relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de AVG.
 • Caring Communities communiceert begrijpelijk en transparant over het gebruik van
  persoonsgegevens en informeert de betrokkenen in voor hen begrijpelijke taal over hun rechten
  met betrekking tot gebruik van hun gegevens.
 • Caring Communities neemt in samenwerking met derde partijen passende maatregelen wat
  betreft beveiliging en privacy bij deze partijen en legt deze vast in verwerkersovereenkomsten.
  Caring Communities verwacht van derde partijen dat zij minimaal hetzelfde privacyniveau
  handhaven als Caring Communities.
 • Caring Communities deelt alleen persoonsgegevens met derde partijen wanneer dit nodig is voor
  de uitvoering van haar dienstverlening, of wanneer dit verplicht is uit andere wetgeving.
  Caring Communities zal nooit persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.