Woonconcept

Bewoners vormen samen een community in zelfstandige woningen met een gemeenschappelijke ruimte, bijgestaan door naastbetrokkenen en ambulante begeleiders.

Caring Communities zijn woonvoorzieningen van ca. 30 volwassen bewoners met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA). Mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, met verschillende opleidingsniveaus, met verschillende culturele achtergronden.

Woningen en gemeenschappelijke ruimte

De bewoners wonen in zelfstandige woningen en/of zelfstandige wooneenheden. Deze huren ze (direct of indirect) van een woningcorporatie of een verhuurder in de private sector. Hier kunnen ze blijven wonen tot ze zover zijn in hun herstel dat uitstroom naar een volledig zelfstandige woning mogelijk is. Met elkaar beschikken ze over een gemeenschappelijke ruimte op loopafstand. In het gebouw waarin ze een woning huren òf vanuit een woning in de wijk. In deze gemeenschappelijke ruimte ontmoeten ze elkaar en worden activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd.

Begeleiding en rol community

De bewoners worden bijgestaan door hun naastbetrokkenen, hun persoonlijk begeleiders, vrijwilligers, buurtbewoners en stagiaires. In de community ontstaat een voor de bewoners zeer waardevol sociaal netwerk. Hiervan gaat ook een signalerings-, opvang- en preventieve functie uit in perioden dat het minder goed gaat met een bewoner. Hierdoor worden isolement en vereenzaming – wat veel voorkomt bij deze doelgroep – en opname voorkomen. Het team met persoonlijk begeleiders zorgt voor individuele begeleiding, groepsbegeleiding en begeleiding bij dagbesteding, dit gedurende zes dagen per week.

Wie zijn de bewoners?

Minimaal 1/3 van de naastbetrokkenen moet bereid zijn een actieve rol te spelen in de woonvoorziening. Hierdoor is naast het (soms zeer kleine) sociale netwerk van iedere individuele bewoner, een veel grotere kring van naastbetrokkenen bij de community als geheel betrokken. De naastbetrokkenen kennen elkaar goed en werken van het begin af samen. Ze steunen elkaar, en vullen elkaar aan. De één is goed hierin, de ander pakt een andere taak op. Deze samenwerking en saamhorigheid helpt de naastbetrokkenen het langer vol te houden (minder overbelasting van mantelzorgers). En door de gevarieerde leeftijdsopbouw onder de bewoners zal een jongere generatie naastbetrokken (die later zal instromen) weer zorgen voor de oudere generatie bewoners. Tot slot kunnen bewoners en naastbetrokkenen samen makkelijker contacten leggen in de buurt; de drempel is lager.

Wijkfunctie

De woonvoorziening kan ook een functie vervullen voor wijkbewoners die tot dezelfde doelgroep behoren, maar geen woning van de woonvoorziening bewonen. Voor dezelfde maandelijkse bijdrage die de bewoners betalen kunnen zij gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte en hetzelfde activiteitenaanbod als de bewoners van de woonvoorziening. Desgewenst kunnen deze wijkbewoners ook gebruik maken van de begeleiding door het team persoonlijk begeleiders.

Relatie met de Kraaipan Oase

De ontstaansgeschiedenis van Caring Communities is practice based. De Kraaipan Oase in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost heeft model gestaan voor de ontwikkeling van deze woonvoorzieningen. Hier maken 35 bewoners en 4 wijkbewoners met een vergelijkbare achtergrond gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen. Wel is het streven om de aldaar gesignaleerde knelpunten in nieuwe woonvoorzieningen te voorkomen. Daarmee wordt niets afgedaan aan de Kraaipan Oase die door alle betrokkenen en vele externe partijen als een zeer waardevolle en unieke woonvoorziening wordt beschouwd.

Notitie Caring Community woonvoorziening

Voor woningcorporaties, gemeenten, investeerders en instellingen die belangstelling hebben voor de ontwikkeling van een Caring Community woonvoorziening is een notitie geschreven. Hierin worden alle aspecten van deze woonvoorziening uitvoerig belicht.

Klik hier voor deze notitie.